Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Jantarové korálky s.r.o.
se sídlem J.A. Komenského 1129 Milevsko 39901
identifikační číslo: 09263080
zapsaná v Živnostenském rejstříku pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

www.jantarovekoralky.com

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) podnikatele Gabriela Němečková se sídlem J.A. Komenského 1129 Milevsko 39901 identifikační číslo: 09263080 zapsaná v Živnostenském rejstříku (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.jantarovekoralky.com, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2 Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.janatrovekoralky.com (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

1.3 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.4 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.5 Nedílnou součástí Obchodních podmínek je Příloha č. 1 – Návod na použití

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2. 1 Předmětem smlouvy jsou položky uvedené v kupní smlouvě – objednávce (dále jen zboží). Prodávající se zavazuje dodat zboží bez závad, opatřené českým návodem k použití a platným daňovým dokladem.

2.2 Kupující bere na vědomí, že prodávající neodpovídá za žádné škody, vzniklé nesprávným použitím zboží v rozporu s návodem (např. Neodpovídá za škody na zdraví vzniklé v důsledku rozkousnutí a vdechnutí drobných částí výrobku). Bere rovněž na vědomí, že korálky, označené jako „dětské“ nejsou určeny pro děti mladší 3 let a nejsou přezkoušeny Státním zkušebním ústavem jako zboží vhodné pro děti do 3 let.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího, v co nejkratším možném termínu.

3.2 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží včetně nákladů na dopravu a balného.

3.3 Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

4. DODACÍ LHŮTA

4.1 Zboží je expedováno nejdéle do  14 pracovních dnů od přijetí objednávky v případě platby dobírkou nebo do 7 pracovních dnů od přijetí platby na účet (v závislosti na zvoleném způsobu platby).

4.2 V případě dodatečných úprav zboží je zboží expedováno do 14 pracovních dnů. 

4.3 Ve zvláštních případech, u zboží na objednávku, je termín dodání uveden zvlášť vždy u konkrétního zboží.

5. CENA A PLATBA ZBOŽÍ

5.1 Uvedené ceny v e-shopu jsou platné v okamžiku objednání – nejedná – li se o tiskovou chybu. Ceny jsou uvedeny vč. DPH.

5.2 Kupní cenu včetně dopravného lze uhradit při převzetí zásilky v případě dobírky nebo předem na účet prodávajícího: 2701829304/2010 (Fio)

5.3 V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby.

5.4 Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

6. DOPRAVA A CENA DOPRAVNÉHO, DAŇOVÝ DOKLAD, SLEVY

6.1 Při dodání zboží bude kupujícímu účtováno dopravné dle zvoleného typu platby následovně.

Při platbě předem na účet (splatnost 7 kalendnářních dní od uzavření smlouvy):

objednávka do 2500,- Kč včetně – Kč 85,- (Česká pošta nebo Zásilkovna) 

objednávka nad 2500,- Kč: poštovné zdarma  (Česká pošta - cenné psaní, Zásilkovna)

Platba na dobírku (splatnost při převzetí zásilky):

objednávka do 4000,- Kč včetně zaslaná výše uvedeným přepravcem 115,- (85,- dopravce + 30,- doběrečné)

objednávka nad 4000,- Kč: doběrečné je zdarma

Zaslání na Slovensko, příp. Do jiných států je možné po individuální dohodě. 

6.2 V případě, že bezhotovostní úhrada objednávky nebude provedena do 7 kalendářních dnů od uzavření kupní smlouvy, má prodávající nárok bez náhrady od smlouvy odstoupit.

6.3 Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není || plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

7. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

7.1 Při zakoupení zboží v e-shopu www.jantarovekoralky.com má kupující právo vrátit zboží bez udání důvodů do 14 dnů od jeho zakoupení resp. Převzetí (do této lhůty musí být odstoupení od smlouvy prokazatelně doručené prodávajícímu). Doporučujeme oznámit odstoupení od smlouvy na mailovou adresu info@jantarovekoralky.com. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 7 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 10 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu.

7.2 Vrácené zboží musí být nepoužité. Kupující je povinen zboží řádně zabezpečit proti poškození při přepravě. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za případné škody na zboží, vzniklé při přepravě.

7.3 Prodávající vůči kupujícímu může uplatnit kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží, pokud k takovému snížení hodnoty dojde poškozením dodaného zboží, vzniklým vinou kupujícího. Případnou kompenzací není dotčeno právo kupujícího na odstoupení od smlouvy bez jakékoli sankce.

7.4 Při vrácení zboží bez udání důvodů bude zaplacená částka poukázána na číslo účtu předložené kupujícím, a to do 14 kalendářních dnů ode dne odstoupení od smlouvy.

7.5 Kupující nemůže odstoupit od smlouvy na dodávku zboží upraveného či vyrobeného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu ( dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku).

7.6 Při vrácení zboží nebude akceptována dobírka.

8. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA, REKLAMACE 

8.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).

8.2 Záruční doba (plynoucí ode dne převzetí zboží kupujícím) činí 24 měsíců. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží za nové v záruční době začíná běžet nová záruka.

8.3 Pokud se v této době projeví závada na zboží, kupující má právo jej reklamovat. Doporučujeme oznámit reklamaci na kontaktní e-mail info@jantarovekoralky.com.

8.4 O reklamaci prodávající rozhodně ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů od obdržení reklamovaného zboží. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

8.5 Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení kupující požaduje; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

8.6 V případě oprávněné reklamace má kupující spotřebitel právo na úhradu nákladů spojených s reklamací. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má nakupující také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.

Kupující má při uplatnění záruky:

a) jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy,

b) jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy. Za opakované vyskytnutí vady se považuje, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití,

c) jde-li o jiné 3 vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním.

8.7 Při zaslání zboží zpět prodávajícímu je kupující povinen zboží zabalit tak, aby bylo během přepravy dostatečně chráněno proti znehodnocení. Prodávající nenese odpovědnost za poškození zboží při přepravě.

8.8 Při reklamaci nebude akceptováno zboží zaslané zpět na dobírku.

8.9 Podmínky pro uznání reklamace:
– výrobek byl používán v souladu s návodem a určením
– vada byla oznámena neprodleně po zjištění – nedošlo k překročení záruční lhůty
– byl předložen doklad o zakoupení nebo oznámen variabilní symbol platby

Reklamaci nelze uznat
– při běžném opotřebení výrobku
– při nesprávném použití výrobku (použití v rozporu s návodem)
– při poškození výrobku zaviněném nesprávnou údržbou

8.10 Prodávající nenese zodpovědnost za poškození reklamovaného zboží během přepravy od kupujícího k prodávajícímu.

8.11 Adresa pro zasílání reklamací: Gabriela Němečková, J.A. Komenského 1128, Milevsko 399 01

9.  DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

9.1 Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

9.2 Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

9.3 Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením, a za tiskové chyby.

9.4 Bez písemného svolení majitele webu www.jantarovekoralky.com není dovoleno kopírovat jakékoli texty či fotografie a používat je pro komerční užití.

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

Podmínky ochrany osobních údajů

 

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Gabriela Němečková, IČ 09263080, se sídlem J.A. Komenského 1129, Milevsko 39901 (dále je „správce“).

2. Kontaktní údaje správce jsou
adresa: J.A. Komenského 1129 Milevsko 39901
email: info@jantarovekoralky.com
telefon: +420 777299223

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. 

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky. 

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR

2. Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu.

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země(do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.


VI. Vaše práva 

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR

  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I těchto podmínek 

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů 

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména formou zaheslování a použitím antivirového programu.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII. Závěrečná ustanovení  

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

11. DORUČOVÁNÍ

11.1 Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

11.2 Zpráva je doručena:

a) v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,

b) v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,

c) v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,

d) v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1 Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování.

12.3 Kupní smlouva je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.4 Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Gabriela Němečková, J. A. Komenského 1129, Milevsko 39901, +420 777299223

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.